ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EVRAK LİSTESİ

 • Adres tasdiki belgesi
 • İmar görüşü
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi /maliye yoklama kaydı
 • İlgili mesleklerde ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
 • Tapu fotokopisi
 • Kira ise kira sözleşmesi
 • Belediye mali hizmetler müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı
 • İkamet belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 1 adet fotoğraf
 • Hijyen Eğitim Belgesi
 • Ticaret-sanayi odası ise;

-oda kayıt belgesi

-imza sirküleri

-ticaret sicil gazetesi fotokopisi

 • Esnaf odası üyesi ise;

-sicil tasdiknamesi

-üye kayıt sureti

 • Kat mülkiyeti kanuna tabi ise gerekli izin belgesi
 • 2 adet dosya

 

GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EVRAK LİSTESİ

 • Adres tasdiki
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Yapı kullanma izin belgesi
 • Kira sözleşmesi
 • İmar görüşü
 • Zabıta raporu
 • İtfaiye raporu(Başvuru müracaatı müdürlüğümüzce yapılacaktır.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkamet belgesi
 • Hijyen Eğitim Belgesi
 • Belediye mali hizmetler müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı
 • Esnaf odası üyesi ise;

-sicil tasdiknamesi

-üye kayıt sureti

 • Ticaret-sanayi odası üyesi ise;

-oda kayıt belgesi

-imza sirküleri

-ticaret sicil gazetesi fotokopisi

 • Yerleşim planı
 • İş akım şeması ve açıklama raporu
 • 2 adet dosya

Faaliyetin gerektirmesi halinde

 • Emisyon izni veya analiz raporu
 • Deşarj izni veya analiz raporu
 • Tehlikeli maddelere yönelik zorunlu mali zorunluluk sigortası
 • Çevresel etki değerlendirme raporu
 • Sorumlu müdür sözleşmesi / diploma sureti
 • Motor beyannamesi
 • İşyeri konut altında veya üstünde ise kat maliklerinin olur yazısı
 • Kapasite Raporu
 • Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinden oy birliği dilekçesi
 • İş sağlığı ve güvenliği beyannamesi
 • İş güvenliği sözleşmesi
 • Geçiş yolu üzerinde ise geçiş yolu izin belgesi
 • Çevre izni(Gürültüye sebep olabilecek işletmeler için)

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI EVRAK LİSTESİ

 • Adres tasdik belgesi
 • İmar görüşü
 • Tapu fotokopisi
 • Kira ise kira sözleşmesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • Çalışacak personelin;

-Nüfus cüzdan fotokopisi

-Adli sicil belgesi

-Hijyen Eğitim Belgesi

 • Esnaf odası üyesi ise;

-Sicil tasdiknamesi

-Üye kayıt sureti

 • Ticaret-sanayi odası üyesi ise;

-Oda kayıt belgesi

-İmza sirküleri

-Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

 • İtfaiye raporu(Başvuru müracaatı müdürlüğümüzce yapılacaktır.)
 • Belediye mali hizmetler müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı
 • İşyerinin okul, yurt ve ana okullardan, patlayıcı parlayıcı maddelerin satıldığı ve depolandığı yerlerden kapıdan kapıya en az 100 metre uzak olduğunu gösteren tespit yazısı ve krokisi
 • İkamet belgesi
 • 1 adet fotoğraf
 • Zabıta raporu
 • Kolluk görüşü
 • Kat mülkiyeti kanununa tabi ise gerekli izin belgesi
 • 2 adet dosya

 

MESUL MÜDÜR ATAMA EVRAK LİSTESİ

1-1 Adet fotoğraf
2-Ruhsat fotokopisi
3-Savcılıktan adli sicil kaydı
4-Belediyeden borcu yoktur yazısı
5-Hijyen Eğitim Belgesi
6-Noter onaylı mesul müdür sözleşmesi
7-Nüfus cüzdan fotokopisi
8-İkametgah belgesi

 

HAYVAN DAMLARI RUHSAT ALMA EVRAK LİSTESİ

 1. Adres tasdiki belgesi.
 2. İmar görüşü.
 3. Proje özeti ve akım şeması ve açıklama raporu.
 4. Fosseptikten sonra atık suyun ne şekilde izole edileceği, sızdırma yapılacaksa yönetmeliğe uygun projesi.
 5. 1/500 ölçekli vaziyet planı ve tesis için yerleşim planı.
 6. İtfaiye raporu(Başvuru müracaatı müdürlüğümüzce yapılacaktır.)
 7. Yapı kullanma izin belgesi.
 8. Vergiye tabi ise oda kaydı – sicil kaydı ve sicil gazetesi – ziraat odası kaydı.
 9. İmza sirküleri.(şirket ise)
 10. Tapu
 11. Kira ise kira sözleşmesi.
 12. Kapasite raporu.(İlçe Tarımdan)
 13. Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi.
 14. Vergi levhası.(tabii ise)
 15. Şirket ana sözleşmesi.
 16. İl tarım görüş yazısı.
 17. Yol geçiş izni.(gerekenlerden).
 18. Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde D.S.İ den alınacak kuyu suyu kullanma belgesi.
 19. İşletme tescil belgesi.
 20. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden)
 21. İkametgâh.
 22. Kimlik fotokopisi.
 23. Başvuru beyan belgesi.