ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Cemal_Yavuz Nese_Yildizli Halil_Oturur Mehmet_Emin_Mucur
Cemal Yavuz
Zabıta Md.V.
Neşe Yıldızlı
Zabıta Memuru
Halil Oturur
Zabıta Memuru
M.Emin Mucur
Zabıta Memuru
Hamdi_Goksu Mustafa_Bekir_Kocaman Hasan_Ali_Kaygisiz Ersin_Aydin
Hamdi Göksu
Zabıta Memuru
M.Bekir Kocaman
Zabıta Memuru
H.Ali Kaygısız
Zabıta Memuru
Ersin Aydın
Zabıta Memuru
Hasan_Akcali Ersin_Teke Mehmet_Sahinol Tuncay_Karaca
Hasan Akçalı
Zabıta Memuru
Ersin Teke
Zabıta Memuru
Mehmet Şahinol
Zabıta Memuru
Tuncay Karaca
Zabıta Memuru

Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği

Zabıta Müdürlüğü Ses Yayın Cihazı İle Yapılan İlan Ve Duyurulara İlişkin Yönetmelik

 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Belediye Zabıtasının Görevleri;

• Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerce verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

• Belediyenin Zabıta Yönetmeliğinde yer alan görev ve hizmetleri yerine getirmek,

• Belediye Meclis ve Encümenince alınan ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak, sonucunu izlemek,

• Belediye Başkanının ilgili emirlerini yerine getirmek,

• Belediye suçunun işlenmiş olması halinde ilgili mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanması için zabıt varakası tanzim etmek,

• Ulusal tatil, genel tatil ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek,

• Korunması Belediyeye ait Abide ve Mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek, her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

• Yolda hastalanan ve kazaya uğrayanlara yardım etmek,

• Dilenenleri men etmek,

• Sabah erken ve akşam geç saatlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak,

• Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda ve kamuya açık alanlarda Belediyeden izin almadan satış yapan seyyar satıcılara mani olmak,

• Belediyece işgaline izin verilmeyen cadde, sokak, arsa ve kaldırımları, kamuya açık alanları işgal edenlere mani olmak,

• Yol, su, kanalizasyon gibi tesislerdeki arızalar görüldüğünde, haber alındığında ilgililere bildirmek,

• Beldenin yabancısı olan kimselere yol göstermek, yardımcı olmak.

Belediye Zabıtasının Yetkileri;

• Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya sahip ve işletenlerin kontrol kanunu ile ilgili bilgi almaya, belge istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

• Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgililer hakkında tutanak düzenlemeye,

• Belediye suçu işleyen kimseler hakkında Belediye Meclisi, Belediye Encümen kararları sonucunda işlem yapmaya,

• Boşaltılması, yıktırılması hususunda yetkili mercii ve emirleri bulunan ev, yapı ve müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,

• Savaş ve olağan üstü hallerde yangın, deprem, su baskını gibi hallerde zaman kaybına tabi olmaksızın ev, dükkân ve müesseselere girmeye,

• Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile haklarında yasal işlem yapılmak istenen fakat bu isteğe direnen, kimliğini açıklamak istemeyen kimseleri polise götürmeye,

• Belediye Zabıtasının yetkilerini kullanmaya, mani olmaya çalışanlar haklarında tutanak düzenlemeye,

• Belediye mallarına (Taşınır-Taşınmaz)vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,

• Umumi yerlerde Belediye Nizamlarına aykırı seyyar satışta bulunan kimseleri, başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tretuvar vb. izinsiz işgal edenleri men etmeye,

• Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğu yereler dışında motorlu kara taşıtları ile herkesin geliş geçişine engel teşkil edecek şekilde park etmelerini önlemeye,

• Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanları, yerleri ve havayı kirletenleri tembih etmeye, uymayanları da men etmeye yetkilidir.

Belediye Zabıtasının Günlük Hizmetleri;

• Zabıta Kaleminde; gelen evrakların kaydedilmesi, ilgili kısımlara sevki yapılarak incelettirilmesi ve cevap verilmesi, Aceze Maaşı ve Asker ailesi yardımı talep eden kişilerin evraklarının tanzimi, tahkikatlarının yaptırılması,

• Telefonla yapılan ihbarların ilgili birim ve ekiplere iletilmesi, Zabıta Müdürlüğünce Belediye bünyesindeki günlük ihtiyaçların ikmali, Encümence karara bağlanması gereken evrakların Encümene sevki ve kararların ilgililere tebliği,

• Otogarda araçların, faaliyet gösteren esnafların, yazıhanelerin kanun, yasa, nizam / intizam içinde çalışmaları sağlanması,

• Yer tahsisi ücretlerinin alınmasında tahsildarlara yardımcı olunması,

• Pazardaki esnafların düzenli sergi açmaları, halkın huzurlu alışveriş yapabilmesi için önlemler alınması,

• Ekmek ve simit gramajlarının satış noktalarında denetimi,

• Zabıta personeli sayısının yeterli olduğu zamanlarda belediyemizin diğer müdürlüklerine görevli personel vererek, ekip oluşturarak yardımcı olunması,

• Şehir temizliği ile ilgili çalışma ve denetimlerin yapılması,

• Her türlü işgaliye konularının takip edilmesi,

• El ilanı, tabela, afiş, bez, pankart konularında sürekli olarak denetimlerin yapılması,

• Şehrimizin merkezi yerlerinde konuşlanan izinsiz seyyar satıcıların bertaraf edilmesi,

• Cumartesi-Pazar ve resmi tatil, Bayram günlerinde nöbetlerin ifası,

• Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu dışındaki ulaşım hizmetlerinin kontrollerin yapılması,

• Müdürlüğümüze bildirilen tüm yazılı ve sözlü şikâyetlerin yerinde incelenerek sonuçlandırılması,

• Müdürlüğümüzden talep edilen tüm istek ve tahkikatların yapılması ve cevaplandırılması,

• İlçemizde dilencilik yapanlar önlenerek gerektiğinde şehir dışına çıkarılması.

Belediye Zabıtasının Aylık Hizmetleri;

• Aylık personel nöbetlerinin tanzim edilerek, takibinin yapılması,

• Çevre İl Müdürlüğü ile müşterek aylık çalışmaların yapılması,

• Üç ayda bir etiket ve fiyat listeleri kontrolleri hakkında Kaymakamlık Makamına bilgi verilmesi,

• İl Sağlık Müdürlüğü ile müşterek gıda imal yerlerinin denetlenmesi,

• Meclis toplantılarına gerekli yazıların yazılması,

Belediye Zabıtasının Yıllık Hizmetleri;

• Milli ve Dini Bayramlarda gerekli Zabıta tedbirlerin alınması,

• Bir sonraki yılın Taslak Bütçesinin hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi,

• Zabıta Müdürlüğümüzün Olağan Faaliyet Raporunun düzenlenmesi.

Bilgi İşlem Şefliği