TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Baris_Kirbas Gulcin_Otar
Barış Kırbaş
Tarımsal Hizmetler Md. V.
Gülçin Turgut
Büro Personeli
Müge Demirtaş
Büro Personeli
Alper Tunga Cuhadaroğlu
Büro Personeli
Mehmet Kırkıcı
Büro Personeli

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• İlçe sınırları dâhilinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını standartlar seviyesine ulaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

• İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek yeni parklar tesis etmek.

• Cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak,

• Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

• Parkların temizliğini yapmak ya da yaptırmak,

• Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmeleri hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak,

• Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak,

• Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların takibini yapmak,

• Gerek vatandaş gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanda bulunan orman ağacı sayılmayan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

• Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına  (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, kameriye, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli teknik inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak,

• İşyerlerinde iş güvenliğini ve işçi sağlığını sağlayacak tedbirleri almak veya aldırmak,

• Park, bahçe, refüj vb. alanlarda ki çiçeklendirme çalışmalarına yönelik bitkisel materyal üretimi yapmak veya yaptırmak,

• Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim, ilaçlama, sulama vb. işlerini yapmak,

• Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek,

• Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurarak çalışmalar yapmak,

• Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile aydınlatma ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra; okul camii ile diğer Kamu Kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olunmaktadır.

• Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatın temini ve bunların işletilmesini sağlamak

• Vatandaşların hizmetine güzel bir çevre sunmak ve çevre bilincinin arttırılması için ilgili birimlerle işbirliği içinde aktiviteler düzenlemek.

• Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, kalifiye eleman yetişmesini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.

• Müdürlüğün satın alma, ihale işlemleri, kiralama ve avans işlemleriyle ilgili sözleşme ve şartname tanzimleri gibi hususları ile ayniyata ait tüm işlemleri ve yazışmaları yapmak.

• içle sınırları içindeki rekreasyon alanı park bahçe gibi başlıca yaşam alanlarının projelendirmesini yapmak ya da yaptırmak.

• İlçe merkezi ve mahallelerde çeşitli sosyal projeler düzenleyerek kamu kurum kuruluşları eğitim kuruluşları ve özel iştirakçilerin katılabileceği, eğitim seminerleri, sosyal projeler ile yeşil alan ve tarımsal alanlarda toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak.

• İlçe sınırlarında ve mahallelerinde bulunan belediyeye ait alanlardaki intansif ya da ekstansif tarımla yetişmiş ya da yetiştirilmiş bitkilerin, ürünlerinden elde edilecek hasadın, keşfini yapmak. Yapılacak bu ön çalışmanın arından,  hasadın yapılma yöntemini ve zamanının belirlenmesini sağlamak.

• İlçe sınırlarında ve mahallelerinde bulunan belediyeye ait alanlardaki intansif ya da ekstansif olarak yetişmiş ya da yetiştirilmiş bitkilerin hasadının uygun yasal düzenlemelerle yapılması ya da yaptırılmasını sağlamak.

 

 

Bilgi İşlem Şefliği