MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tamer_Arslanturk Ayhan_Cam Mustafa_Guney
Tamer Arslantürk
Ekonomist
Ayhan Çam
Tahakkuk
Mustafa Güney
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Nurcan_Baskanoglu Nail_Ozfelek Munevver_Hanci_Ozece Dilek_Asli
Nurcan Başkanoğlu
Tahsilat Şefi
Nail Özfelek
Tahsildar
Münevver Hancı Özece
Muhasebe Servisi
Dilek Aslı
Tahakkuk Servisi
Mehmet_Aytar Dogan_Genc Akin_Payoglu
Mehmet Aydar
Tahsildar
Doğan Genç
Büro Personeli
Fatma Koç
Büro Personeli
Akın Payoğlu
Büro Personeli
Fulden Kavut
Büro Personeli

Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• Müdürlüğün tüm yazılarını kayıt yaparak yazmak.

• Kasa ödemelerinin yapılması, kanuni kesintilerin gerekli yerlere yatırılması, asker ve fakir maaşlarının dağıtılması

• Belediye Bütçesini hazırlamak

• Belediye gelir bütçesine konan geliri takip ve tahsil etmek

• Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarfını temin etmek

• Birimler arası gider Bütçe Fişlerini ilgili müdürlüklere göndererek hazırlık bütçe taslağı ve kesinleşen bütçenin çıkartılması

• Kesin hesap cetvellerinin çıkartılması

• Ödenek İmhalarının yapılması

• Birimler arası ihtiyaç duyulması halinde ödenek aktarma ve ek bütçe yapılması

• Yönetim Dönemi Hesaplarının çıkartılması

• Yevmiye, Banka Cari, Avans, Emanetler, Bütçe Gelir ve Gider Defterlerinin çıkartılması

• İnternet aracılığı ve yazışmalarla Bütçe, Kesin Hesap Gelir ve Gider anket formlarının Mahalli İdareler ve Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilmesi

• Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması

• Yıl içinde ödeneklerin uygun bir şekilde harcamalarını takip ve kontrolünü yapmak

• Mali yılsonunda saymanın yıl içindeki tüm hesaplarını içeren Sayman Yönetim dönemi Hesabı ve tüm gelir gider hesaplarını içeren kesin hesabı çıkararak süresi içinde bu hesapların ilgili onay mercilerindeki takibini yaptıktan sonra son aşama olarak Sayıştay Başkanlığına sunulmasını sağlamak

• Belediye giderlerinin Belediye bütçe ve muhasebe usulü tüzüğüne ve yönetmeliğine göre kayıt işlemlerini yapılır. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili yönetmelikler, tüzükler ve Belediye bütçesi doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

• Aylık mizanlar düzenlenir, gider hesaplarının Encümende görüşülmesi için kayıtlarını bu doğrultuda muhafaza eder.

• Tahakkuku tamamlanmış gider evraklarının incelenmesi ve ödenmesi işlemlerini yürütür.

• Belediyemiz bünyesindeki cari, yatırım, transfer harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlar.

• Daire mutemetlerine bütçe içi avans ve kredi işlemleri ile bunlarda yapılan mahsup işlemlerini, personel ödemelerini, günlük tahsilâtların Bankaya yatırılmasını ve tüm Banka işlemlerini yapar.

• Dava Dosyalarının Takibi ve Genel Çalışmaları Yürütmek

• Belediye Tarafından Açılan Dava ve İcra Takiplerini Yürütmek

• Belediye Aleyhine Açılan Dava ve İcra Takiplerini Yürütmek

• Hukuki Görüş Bildirmek

•  2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası ile belirlenen gelirler ile Emlak Vergisi ve 3914 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Çevre Temizlik Vergisinin gelirlerini tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerini yapar.

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı, Bina İnşaat Harcı, Harcamalara Katılma Payları vb. gibi gelirlerin tahsili için bildirim alarak harçların tahsilini yapmak üzere kayıtlara geçer.

• Tahakkuk edilen vergilerin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun gereklerini uygular.

• Tapu Müdürlüğü’ndeki mevcut kayıtlarla beyanname ve bildirimlerdeki kayıtları karşılaştırarak gerekli hallerde düzeltme ve tarhiyat işlemleri yapar.

• Belediye gelirlerini zaman aşımına uğratmadan tahsilini sağlamak,

• Yasalar gereği alınması gereken pay ve vergilerin tarh ve tahakkukunu yapmak,

• Her mali yılsonunda devreden alacakların devir bakaya cetvellerini düzenlemek ve zaman aşımına uğramış gelirlerin terkininin yapılabilmesi için Müdürlüğe bilgi vermek.

• Emlak Vergisi servisinde elde edilen emlak vergisi ve Ç.T.V.’ne ilişkin tüm gelirlerin kayıtlarını tutmak,

• Mükellefiyet başlangıç ve bitiminde sicil açma ve kapatma işlemlerini yürütmek,

• Beyan veren mükelleflerin Emlak ve Ç.T.V.’sinin tahakkukunu sağlamak,

• Eksik ve fazla olarak tahakkuk edilen vergiyi düzeltmek ve mükerrer işlemleri gidermek,

• Toplu yoklamalar yaptırılarak kaçak mükellefleri tespit etmek,

• Vadesinde ödenmeyen vergileri takibe alarak gecikme faizleri ile birlikte 6183 sayılı yasa gereğince işlem yapılmaktadır.

• Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

• Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

• Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

• Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

• Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

• Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

• Belediyemiz tüm bölümlerine alınan demirbaş ve tüketim maddelerinin kaydedilmesini, yılsonu sayımının yaptırılmasını, sayım sonuçlarının Belediye Encümeni ile mevzuat hükümleri ve Başkanlıkça talimat verilen ilgili yere bildirilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

Bilgi İşlem Şefliği