İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice_Hasircioglu Hasan_Ormanci
Hatice Hasırcıoğlu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
Hasan Ormancı
Büro İşçisi
 Abdülkadir Hamza
Büro Personeli

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Belediyemizin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonu ile ilgili iş ve işlemler ile belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli ve işçi personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile hizmet içi eğitim iş ve işlemleri ile ilgili görevleri yürütür.

Memur Özlük İşleri Servisi

• İlk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

• Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdiki, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.

• Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak, talep dilekçelerini incelenip sonuçlandırmak, göreve başlayış işlemlerini yapmak.

• Memur personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listeleri takip ederek, onaylarını almak, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarını tespit etmek.

• İşe girişten itibaren tüm çalışma yıllarını, kademe ve derece değişikliklerini gösterir hizmet belgelerini düzenlemek.

• Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerini yapmak.

• Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K. Bağ-Kur, eğitim değişikliği askerlik süresince ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerini yapmak.

• Ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

• Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.

• Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak.

• Kadro derece unvan değişiklikleri ile kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak.

• 1,2 ve 3. derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.

• Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapmak.

• İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin başkanlık makamı ve valilik makamından yurtdışı izin olurlarını almak.

• Personelin evlilik ve mahkeme kararı v.b. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

• Personelin adli ve idari dava kararlarının ilgililere tebliğini yapmak.

• Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ve sağlık yardımına ilişkin işlemlerini yapmak

• Personel devam kontrol sistemi ile personelin giriş-çıkış kontrollerini yapmak.

• Stajyer öğrenci kontenjanlarını belirlemek ve staj talebinde bulunan öğrencilerin branşlarına uygun müdürlüklerde staj yapmalarını sağlamak.

• Giyecek yardımı yönetmeliğine göre verilmesi öngörülen giyim kuşamların temini veya bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemlerini yapmak.

• Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve raporlamak.

• İzine ayrılan müdürlerin ve başkan yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini yürütecek personelin vekaleten görevlendirme işlemlerini yapmak.

• Yurtdışına görevli gönderilen personel ile ilgili valilik makamından onay almak ve hizmet pasaportlarının temini için gerekli işlemleri yapmak.

• Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

• 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında kadro ihdas işlemlerini yapmak.

• 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine sunulmak üzere onay almak.

• 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği çalıştırılacak sözleşmeli personellerin hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İçişleri Bakanlığına göndermek.

• Memur ve sözleşmeli personellerin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerini esas alarak arşivlemek.

• Memur ve sözleşmeli personellerin özlük dosyalarını korumak ve kurum sicil numarası esasına göre düzenleyerek arşivlemek.

• Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat ayının son gününe kadar, memur personel ile Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinden mal beyanı almak, muhafaza etmek ve önceki yıllarda alınan beyannamelerle karşılaştırmak üzere komisyon kurulmasını sağlamak.

• Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak ve arşivlemek.

• Memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili  iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

• Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen hazurun cetvellerine göre Meclis, Encümen ve Komisyon Üyelerinin huzur hakkı bordolarını hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

İşçi Özlük İşleri Servisi

• Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerini göndermek, her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesini göndermek.

• İşçi personellerin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapmak.

• Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek.

• Geçici ve sürekli iş göremezlik halleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

• Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.

• İş akdi feshedilen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarını hesaplayarak ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.

• İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemlerini yapmak.

• İşçilerin ücret bordrolarını hazırlamak ve kontrolünü yapmak.

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu’nca alınan kararların uygulanmasını takip etmek.

• Hafta tatili, fazla mesai ve yıllık ücretli izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

• Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklanan iktisadi ve sosyal haklarının eksiksiz ve zamanında alınmasını sağlamak.

• Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak.

• Hastalık raporlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna süresi içinde bildirimini yapmak.

Maaş Servisi

• Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki zaman dilimini kapsayan memur personelin maaşlarını hazırlayarak ilgili müdürlüğe göndermek.

• Memur personellerin aylık maaş, ücret, yan ödeme, özel hizmet tazminatı, fazla mesai, vekalet ücreti, ödül, izin ve ek özel hizmet tazminatı bordrolarını hazırlamak ve kontrolünü yapmak.

• Ücret ödemelerinden ilgili yasal mevzuatta belirtilen kesintileri yapmak.

• personellerin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, Emekli Keseneklerini düzenleyerek ilgili birim ve kuruma göndermek.

• Memur personellerin icra, nafaka, mali v.b. borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak.

• Bordro, icmal, emanetlerin çıkarılarak ilgili müdürlüğe göndermek.

Eğitim Hizmetleri Servisi

• Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Aday Memurların Yetiştirilmeleri, Hizmet içi Eğitim Yönetmelikleri, Devlet Memurlarının Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmeleri, Yurt İçinde ve Dışında Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmelikleri ile Üst Kademe Yöneticilerinin Yetiştirilmelerine ilişkin mevzuat hükümleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek.

• Tüm memur ve sözleşmeli statüde görev yapan personellerin eğitim ihtiyaç analizini yapmak.

• Yapılan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda yıl içinde uygulanacak ve personelin yetiştirilmesini, verimliliğinin artırılmasını ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlayıcı her çeşit eğitim faaliyetini tespit etmek ile bunların biçim ve usullerini gösterecek ve yıllık olarak hazırlanacak eğitim programlarını hazırlamak.

• Başkanlık makamınca onaylanan hizmet içi eğitim programlarını uygulamak.

• Hizmetiçi eğitim kapsamında kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

• Katılım listelerini oluşturmak, eğitim araç ve gereçlerini tedarik etmek, hizmetiçi eğitime katılacak personellere bilgi vermek.

• Hizmetiçi eğitimleri değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak.

• Aday memurların yetiştirilmesi için Aday Memurların Yetiştirilmeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince eğitimler düzenlemek.

• Mahalli idare birlikleri ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere personelin gönderilmesi amacıyla iş ve işlemleri yürütmek.

• Kurum içinde görev yapan memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta Yönetmeliği gereğince eğitim programlarını hazırlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Bilgi İşlem Şefliği