İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Erman BAŞTAŞ
İmar ve Şehircilik Md.V.
R.Ergun Ünlü
Mimar
ayse_bektas_ Ismet_Ozkale Meltem_Olcer
Hasan Başkurt
Harita Teknikeri
İsmet Özkale
Kadrolu İşçi
Meltem Ölçer
Kadrolu İşçi
ayse_bektas_
Ayşe Bektaş
İnşaat Teknikeri
Efe Duru
İnşaat Teknikeri
Nilay Örs
Şehir Plancısı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğünün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları;

• Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan binaların 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre yapımlarını ve denetimini yürütmek; İzmir Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında kalan 18 adet orman köyünün imar denetim ve sorumluluğu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” başlığı altında 7. maddesinin (c) bendindeki yetkilerini (z) bendinin 2 fıkrasına göre 08.11.2004 tarih 05174/1 meclis kararı ile belediyemize devretmiştir. Köylerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı henüz tamamlanmadığından buralarda Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama hükümlerine göre binaların yapımlarını sağlamak ve denetimlerini yapmak.

• Ruhsat almak üzere müracaatta bulunan resmi ve özel her türlü projeyi incelemek ve yapı ruhsatlarını hazırlamak.

• Yapı kullanma izin belgesi almak üzere yapılan müracaatlarda gerekli olan denetim ve kontrolleri yaparak yapı kullanma izin belgesi hazırlamak.

• Ruhsatlı olarak başlanılan binaların onaylı projelerine göre yapılması için gerekli kontrolleri yapmak.

• Binaların yapımı esnasında sorumluluğuna göre statik projelere göre demir kontrolü yapmak.

• Kat irtifakı ve kat mülkiyetine geçilmek üzere hazırlanan proje ve resimlerin kontrollerini ve onaylarını yapmak.

• Maili inhidam durumunda bulunan binaların tespitlerini yapmak ve yıkılması için ilgili müdürlük veya birimlere yazışmalarını yapmak.

• SGK, Vergi dairesi ve Mesleki Denetim Odaları ile ilgili yazışmaları yapmak,

• Açılış ruhsatlarına teknik bilgi hazırlamak,

• Belediye tarafından yapılacak olan her türlü yapılar için gerekli olan projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

• 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin 14. fıkrası kapsamında yapı tespit ve değerlendirme işlemlerini yapmak,

Yapı Ruhsat ve Proje Kontrol İşlerine Ait Hizmetler

• Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun, kaliteli yapı yapılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı önlemektir.

• Yapı kullanma izin işlemlerinin İmar Kanununun 30.maddesine göre yerine getirir.

• 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2. maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol eder.

• Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini kontrol eder ve ödenmesini gerekli işlemleri yapar.

• 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununun 7.maddesine göre yapı denetim firmalarının denetime ait sicillerini tutar.

• Yapı Denetim Kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika verir.

• Yapıya İlişkin Bilgi formunda değişiklikleri (yapı sahibi değişimi, m2 değişimi, personel değişimi, seviye tespit onayı, hak ediş onayı, ruhsat ile ilgili diğer işlemler…) gerçekleştirilir.

• Temel vizesi, iskân ruhsatı için yerinde kontrol işlemini gerçekleştirir.

Harita Hizmetleri; 

• Parsellere kot, kesit verilmesi.

• Yeni yapılacak inşaatlara yer teslimi ve temel vizesi yapılması.

• İfraz, tevhit işleri kontrolü ve takas işlemleri yapmak.

• Kamulaşma krokileri hazırlamak.

• 18. Madde uygulaması kontrolü yapmak.

• 2981 sayılı kanun gereği resen ifraz işlemini yaptırmak.

• Hâlihazır alımı yaptırmak.

• Arsa satış krokileri hazırlamak.

• Açılacak yolların aplikasyonunu yapmak.

• Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.

İmar İşleri Hizmetleri; 

• Onaylı imar planları üzerinden imar durumu verilmesi.

• İmar durumuna uygun bina kütlesi verilmesi.

• Arazi çalışmaları ve krokilerini çıkarmak.

• İmar durumu orijinallerinin muhafazasını temin etmek.

• Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.

Peyzaj ve Şehir Planlama Hizmetleri; 

• Kent bütünündeki ve sorumluluk alanındaki İmar planlarının yapımını, revizyonunu sağlamak,

• Şehircilik estetiği ile ilgili birimler arası koordinasyon görevi üstlenmek,

• Resmi ve özel plan tadilatlarını incelemek ve Belediye Meclisine görüş vererek görüşülmesini sağlamak,

• Kent bütününde sosyal donatı ve yeşil alanların kullanılabilirliğini sağlamak ve öneri sağlamak,

• Yeşil alan ve park bahçelerde peyzaj projeleri üretmek, ihale ile ilgili ihaleyi yapacak birime keşif ve metrajları hazırlamak,

• Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek.

Proje Tetkik Hizmetleri; 

• 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliği ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu dâhilinde hazırlanarak onaya sunulan yeni inşa edilecek yapıların mimari projelerini, mevcut yapıların ilave veya değişiklikleri ile tadilat mimari projelerin mevzuata uygunluğu tetkik etmek veya uygun olanları onaylamak.

• İmar yönetmeliğine göre proje üzerinde yapılması mümkün görülen basit tashihleri onaylı mimarı projesine işlemek, onaylamak.

• Mimari proje ile ilgili yazışmaları yapmak.

• Belediye hizmet binalarına ait projeleri hazırlamak.

• Park, bahçe ve çevre düzeni ile ilgili proje hazırlamak.

• Eski eserler ile ilgili yazışmaların yürütülmesi.

• Belediye Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yürütmek

İmar ve Şehircilik ile ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler
3194 Sayılı İmar Kanunu
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Plan Yapım Yönetmeliği
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı tüzüğü

Bilgi İşlem Şefliği