İmar Planı İlanları

İlanlar

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri

İhale Tarihi : 2021-08-09

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi 167 ada 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 nolu parseller, 176 ada 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller, 177 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 180 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 2403,  2404, 2431, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2576, 2585 ve 2586 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi  ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.07.2021 tarih ve 01.518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 09.08.2021 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı

Durum Haritası

Tescile Esas Dağıtım Cetveli

Ada Dağıtım Cetveli

 

Dosya(lar)