İmar Planı İlanları

İlanlar

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

İhale Tarihi : 2021-03-12

Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2020 tarih ve 11641 sayılı kararı ile tadilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2021 gün ve 05.100 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanmıştır.

KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 12.03.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

 İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D04A4C Pafta

Plan Açıklama Raporu

Dosya(lar)