İmar Planı İlanları

İlanlar

Başlık Açıklama Detay
5 İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi 167 ada 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 nolu parseller, 176 ada 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller, 177 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 180 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 2403,  2404, 2431, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2576, 2585 ve 2586 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi  ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.07.2021 tarih ve 01.518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 09.08.2021 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı

Durum Haritası

Tescile Esas Dağıtım Cetveli

Ada Dağıtım Cetveli

 

4 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2020 tarih ve 11641 sayılı kararı ile tadilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2021 gün ve 05.100 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanmıştır.

KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 12.03.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

 İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D04A4C Pafta

Plan Açıklama Raporu

3 İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellere ilişkin KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.12.2019 tarih ve 05.1170 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 11637 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Cami Mahallesi KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.02.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır. İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D03C2B Pafta

L19D03C2B1 Pafta

L19D03C2B2 Pafta

Plan Açıklama Raporu