FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

tolga_atay ercan_tarkun_ Mustafa_Taskin
Hasan Hüseyin Erhan
Fen İşleri Md.V.
Tolga Atay
Makina Mühendisi
Ercan Tarkun
Tekniker
Mustafa Taşkın
Tekniker
Berna_Demirezen umut_yakacik_ ercan_ercandanoglu_
Berna Demirezen
Tekniker
Ercan Ercandanoğlu
Memur
Umut Yakacık
Şantiye Şefi
Uğur Uyaroğlu
Şantiye Şefi
osman_surme_ sevket_matli sumeyye_caliskan
Osman Sürme
Teknisyen
Şevket Matlı
İnşaat Mühendisi
Sümeyye Çalışkan Pavlaz
Büro Personeli

Fen İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumluluklar;

1-    Belediyemiz yatırım programına alınan ve kentin ihtiyacı olan her türlü meydan, yol, tretuvar, merdiven, İstinat duvarı, park ve çevre düzenlemesi, açık ve kapalı spor tesisleri, açık ve kapalı Pazar yerleri, hizmet ve sosyal amaçlı her türlü bina ve tesis, alt yapı çalışmaları bakım, onarım, tamirat ve tadilat işleri yapılması için gerekli her tülü proje ve yapım işinin Müdürlük tarafından yapılmasını sağlar ya da hizmet alımı, mal alımı veya yapım işi kapsamında ihale yolu ile elde eder.

2-    Müdürlük bünyesinde yürütülen tüm çalışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar.

3-    Proje ve yapım çalışmaları için gerekli olan bilgi ve belgelerin temini için ilgili Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu sağlar.

4-    Yapı Kontrol Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden gelecek talepler doğrultusunda, kamulaştırması yapılan ve hukuki işlemleri tamamlanmış tehlikeli ve kaçak yapıların yıkımı konusunda araç ve iş makinesi ile lojistik destek verir.

Tanımlar

1-    Fen İşleri Müdürü: Bu yönetmeliğin kapsam ve genel hükümleri bölümünde belirtilen hususlarda çalışmaların gerçekleştirilmesi hususunda Müdürlük personeline karşı tam yetkili olan Müdürlük ve Başkanlık Makamı arasında irtibatı sağlayan amirdir.

2-    Amirler ve Şefler: Fen İşleri Müdürlüğü birimlerindeki esaslar bölümünü kapsayan görevlerin yürütülmesini, ait olduğu birimin organizesini sağlar.

3-    Kontrol mühendisleri: Genel esaslar bölümünde belirtilen işlemleri inceleyerek neticelendirmek ve Müdürlükçe yaptırılan işleri kontrollerini ifa eden teknik elemanlardır. Kontrol Mühendisliği görevi idarece zorunlu görülen hallerde Başkanlık Makamının onayı, kontrol görevlisi unvanı ile teknikerlere de yaptırılabilir.

4-    Kontrol yardımcısı: Gereksinimine ve işin önemine göre Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyen olup Kontrol Mühendisliğine bağlıdır.

5-    Puantörler: Daimi ve geçici işçilerin çalışmalarını mevzuata göre mesailerini takip eden elemanlardır.

6-    İşbaşı: Tüm işçilerin çalışmalarını programlayan, çalışacak ekipleri kuran, kontrollerini yapan elemanlardır.

7-    Çavuşlar: Çalışacak ekiplerin amiri olarak yöneten elemanlardır.

8-    İşçi: Geçici ve daimi kadrolarda genelde bedenen çalışan elemanlardır.

Fen İşleri Müdürlüğü

1-    Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak

2-    Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlamak

3-    Belediye Meclisince onaylanan yıllık Belediye bütçesinde yer alan;

a)    Yeni yol açılması ve stabilizasyon

b)   Yol bakım ve onarımı

c)    Yaya yolu ve bordür yapımı, bakım ve onarımı

d)    Yol üzerindeki sanat yapıları

e)    Yeni açılan yolların asfalt ile kaplaması

f)     Asfalt yolların bakımı, onarımı ve yama ile kaplanması

g)    Bina yapım, bakım ve onarımı

h)    Belediye İmar Planında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, pazaryerleri, umumi tuvaletler ve sosyal tesislerin yapılması ve bakım işleri

i)     Tesisat yapım, bakım ve onarımı

4-    İşçilerin yıllık yatırım programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek

5-    Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak

6-    Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak

7-    Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmaz

8-    Özel sektörden gelen yazılar ve yazışmalar yapmak

9-    İş deneyim belgeleri hazırlamak

10- Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak

11- İhale ile ilgili hazırlıklar yapmak

12- Etüt ve proje hazırlamak

13- Etüt, proje ve metraj hazırlamak

14- İhale yapmak

15- Yaklaşık maliyet hazırlamak

16- Piyasa araştırması yapmak

17- İhalesi sonuçlanan işlerin kontrollüğünü yapmak

18- Hak ediş hazırlamak

19- Geçici ve kesin kabulü yapmak

20- Yol katılım bedeli hesaplamak

21- Yıllık yatırım programı doğrultusunda yol açılması, yol düzeltilmesi, yollara malzeme serilmesi, malzeme ve moloz kaldırılması ve nakledilmesi gibi işlerde Fen işleri Şantiyesinde bulunan iş makinelerinin verimli ve ekonomik olarak kullanılması sağlamak.

22- Yol, yaya yolu vs. yapım ve bakımlarını ihale ile ilgili hazırlıklar yapmak

23- Belediyece kullanılan motorlu araç, iş makinelerinin yıllık gereksinimi olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak. Bu işlemler için gerekli olan teknik ve idari şartnameyi hazırlamak

24- Araçların trafik, sigorta, ruhsat, vize, muayene vb. işlerin aksamadan zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak

25- Belediye İmar Planında açık otopark yapımı için teklifte ve girişimlerde bulunmak üzere Başkanlık Makamına teklif sunmak.

 

Bilgi İşlem Şefliği