Duyurular

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1.1.2018 tarihli, 30288 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 33.Maddesine uygun olarak çalışmalarını tamamlayan Tespit Komisyonu aynı tebliğin 35.maddesinde ‘İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.’  Denilmektedir. Başvuru sonuçlarına ait listeye buradan ulaşabilirsiniz.


 

İlçemiz Yeni Mahalle 181 ada 7 no’lu parselin ‘Anaokulu’ ve 181 ada 17 no’lu parselin ‘Park’ olarak belirlenmesine ilişkin UİP-6025,6 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 05.168 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince  ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.


 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün İnşaat İzinleri konulu yazı ile;
İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesine İlişkin İşlemlerdeki İyileştirmelerin Uygulamaya Geçirilmesi ile ilgili yazı ve eklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bilgi İşlem Şefliği