DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

abidinsavur Esat_Altu Alper_Ozdemir
Taner Dambalı
Destek Hizmetleri Md.V.
Abidin Savur
Memur
Esat Altu
Kadrolu İşçi
Alper Özdemir
Bilgi İşlem Sorumlusu
Abbas Ali Bakar
Büro Personeli

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:2) 1.Maddesinin d bendine göre “Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım islerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır.” hükmüne dayanarak İsin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemleri ilgili harcama birimi gerçekleştirilecek olup; İhalenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirip sözleşmenin yapılmasından sonraki iş ve işlemlerden de (Yer teslimi, Kontrol teşkilatı oluşturulması, kabul komisyonu oluşturulması, hak edişlerin ödenmesi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması, İş deneyim belgelerinin verilmesi, teminatın iadesi işlemleri) ilgili harcama birimi sorumludur. Bununla birlikte;

• Çok sık değişen ihale mevzuatını takip edip değişikliklerin uygulanmasını denetlemek,

• Müdürlüklerce hazırlanan ve ekinde teknik şartname, yaklaşık maliyet ve ödenek sorgulamasını ihale dokümanlarını incelemek, mevzuata uyumlu hale getirilmesini denetlemek ve sağlamak.

• Müdürlüklerden ihale dokümanı hazırlanmak üzere gönderilen teknik şartname ve eklerine göre ihale işlemlerini başlatmak ilan metnini hazırlamak, ilan için Kamu İhale Kurumu’ndan onay almak,

• İlan bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirerek yatırılmasını sağlamak.

• İlan metninin mevzuatta ön görülen süre ile ve yayınlanmasını takip etmek,

• Rekabet ortamı oluşturmak üzere İlan metninin mevzuatta zorunlu duyuru şekli dışında duyurulmasını sağlamak ( Belediye ilan panolarında asmak, Belediye internet sitesinde duyurmak, ilan metnini gerekli hallerde meslek erbabına duyuru için ilgili meslek odasına yazı ile göndermek v.b. )

• Gerektiğinde düzeltme ilanı yapmak,

• İlan faturalarını Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletmek,

• İhale dokümanlarını çoğaltmak, CD ye kopyalamak, internet ortamında yayınlamak

• İhale mevzuatına uygun olarak ilanın yayınlanmasından sonra en geç 3 gün içinde ihale komisyonunu oluşturarak komisyon üyelerine incelemeleri için ihale dokümanlarının suretlerini vermek, e-mail adreslerine göndermek,

• İhale komisyonu üyelerine görevlendirme onayı ve ihale tarihini tebliğ etmek,

• İhale dokümanlarına itiraz olması halinde mevzuatta ön görülen süre de raportör oluşturulması ve itirazın cevaplandırılmasını takip etmek,

• İhale dokümanlarına itiraz halinde gerektiğinde zeyilname düzenlemek,

• İhaleye girmek isteyenlere ihale dokümanlarını satmak,

• Pazarlık usulü ihalelerde teklif alınacak isteklilere davet mektubu ve ihale dokümanlarını göndermek,

• Verilen teklifleri tutanakla teslim almak,

• Teklif zarfı içine suret belge koymak isteyen isteklilerin asıl belgelerini kontrol ederek suret belge üzerine aslı görülmüştür kaşesi basıp onaylamak,

• İhale saatine kadar verilen tüm teklifleri tutanakla ihale komisyonuna teslim etmek,

• İhale sırasında Komisyonca açılan teklif zarflarında bulunan belgeleri ve teklif edilen bedelleri tutanağa işlemek,

• İhaleden sonra teklif zarfına konulmuş asıl belgeleri isteyen isteklilere belgelerin suretlerini alarak asılları iade etmek,

• İhalede değerlendirme dışı kalan ve ilk iki sırada bulunmayan isteklilerin geçici teminatlarını iade etmek, birinci ve 2. En avantajlı telif sahiplerinin Geçici teminat mektuplarını Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne iletmek

• İhale teklif zarfı içinde isteklilerce sunulan yeterlik belgelerinin incelenmesinde İhale komisyonuna yardımcı olmak,

• İsteklilerden sundukları belgeler veya teklifleri ile ilgili açıklama istenmesi gerekmesi halinde, yazışmaları yapmak ve süreyi takip etmek,

• Kesinleşen ihale kararını mevzuatta ön görülen süre içinde ihaleye teklif veren tüm isteklilere tebliğ etmek,

• Kesinleşen ihale kararına karşı itiraz olması halinde mevzuatta ön görülen sürede raportör oluşturulması ve itirazın cevaplandırılmasını takip etmek,

• İtiraza karşı verilen cevabın isteklilerce uygun bulunmayıp Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyette bulunulması halinde, İhale dokümanlarının ve teklif zarflarının suretlerinin çıkarılarak verilen süre içinde Kamu İhale Kurumuna iletmek,

• İhalenin iptalinin gerekmesi halinde iptal ilanı hazırlayıp, ilan ettirmek,

• Kesinleşen ihale kararına itiraz olmaması halinde yasal süresi içerisinde ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet yazısını tebliğ etmek,

• Sözleşmenin imzalanmasından sonra Kesin Teminat Mektubunu ve sözleşmenin bir örneğini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve İlgili Müdürlüğe göndermek,

• Sözleşmenin imzalanmasından sonra ikinci en avantajlı isteklinin geçici teminatının iade edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğüne bilgi vermek,

• Gerektiği hallerde ihale sonuç ilanı hazırlayıp yayınlatmak,

• İhale sonuç formu düzenleyip Kamu İhale Kurumu’na göndermek,

• Gerek Bilgi Edinme Kanunu gerekse Meclis Soru Önergeleri nedeniyle istenen ihale bilgilerini vermek

• İnsan ve çözüm odaklı hizmet üretiminde yürütülecek iş ve işlemlerin, kanun ve yönetmeliklere uygun, mali kaynakların, etkinlik, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kullanılarak yerine getirilmesini sağlamak

• Birim müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda yapım, mal ve hizmet satın alınması işlemlerinin ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını sağlamak

• Personel Destek Hizmet Alımı, Özel Güvenlik Hizmet Alımı Ve Bilgisayar Bakım Onarım Hizmet Alımı işlemlerinin yapılması, hak edişleri ve ödemelerinin takip etmek

Bilgi İşlem Şefliği