ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan_Huseyin_Erhan Ulku_Ozveren Naciye_Eris Aysen_Akkus
Hasan Hüseyin Erhan
Çevre Koruma ve Kontrol Md.V.
Ülkü Özveren
Çevre Mühendisi
Naciye Eriş
Veteriner Hekim
Ayşen Akkuş
Büro Personeli
Zehra_Topoglu
Zehra Karaat
Büro Personeli

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

 • İşyeri açılış ruhsat müracaatlarının kabulü, komisyonca incelenmesi, Açılış ve Hafta Tatili Ruhsatlarının verilmesi, işyeri kapatma işlemleri, Zabıta ekiplerince tanzim edilen ve kolluktan gelen yazıların kayıt ve tasniflerinin yapılarak, Encümene sevki ve çıkan kararlarının kolluğa ve işletme sahiplerine tebligatının yapılması, ruhsat ve zabıt bilgilerinin Standart Dosya Planına uygun olarak dosyalanması ve arşivlenmesi,
 • Belediye sınırları içerisindeki ilçe sakinlerini ilgilendiren ticari talepleri ile Belediye iktisadi konularda, Belediyeye yetki veren kanun, kararname, talimatname, Belediye Meclisine Encümeni Kararlarını tatbik etmek,
 • İlçe halkının bu mevzuat çerçevesinde işyeri açma ruhsatları, izinleri, tatil günleri açma izinleri, açılması izne bağlı yerlere ilişkin çalışma izinleri ve Gayrisıhhi Müesseselere ait ruhsatlandırma işlemlerini yürütmek,
 • İktisâdi refahını gözeten plan ve programlar hazırlamak,
 • İlçede bulunan içkili veya içkisiz işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek için Belediye yetkili organlarına müracaat etmek,
 • Hava kirliliğini denetlemek,
 • Gürültü Yönetmeliğini uygulamak,
 • Belediye sınırları içinde bulunan bütün hayvan türleri ve hayvan barınaklarının sağlık durumunu denetlemek.
 • Her çeşit hayvansal gıda ve ürünler ile hayvan yemlerinin imali, depolanması ve satış yerlerinin açılması için gerekli incelemeleri yapmak, gerekli izni vermek ve bu gibi yerlerin çalışmalarını denetlemek.
 • Her çeşit hayvansal besin maddeleri ile ürünlerini, hayvan yemlerini muayene etmek uygun olmayanlar veya sağlığa zararlı bulunanların ilgilileri hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 • Bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkışında Belediyeye düşen tedbirleri almak, ihbarlı müşahede, tecrid, dezenfeksiyon ve itlaf (yok etmek) işlerini yapmak, İlçe Veteriner kuruluşu ile birlikte hastalığın önlenmesine çalışmak.
 • Belediye sınırları içine giren, çıkan Pazar ve panayırlara getirilen toplu hayvan hareketlerini izlemek ilgili yer ile araçların temizlik ve dezenfeksiyon işlerini denetlemek, kontrol etmek.
 • Belediye sınırları dışına gönderilecek olan her çeşit hayvan ve hayvansal besin ve ürünleri muayene ile menşei şahadetnamesi vermek, şehre girecek bu gibi maddelerin kontrolünü yapmak, Pazar ve panayırlara gelen hayvanların ve hayvansal ürünlerin, sağlık durumunu rapor ve menşei şahadetnamesini incelemek uygunsuzluk halinde gerekli işlemleri yapmak.
 • Önemi bakımından kuduz konusunda önleyici tedbirler almak gerekli mücadeleyi yapmak, başıboş kedi ve köpeklerin toplanma işlerini kontrol altında bulundurmak sahipli köpeklerin kayıt ve aşılanmasını temin etmek, ısırma, tırmalama, temas olaylarında gerekli muayene, müşaahade, tecrit ve dezenfeksiyon işlerini yaptırmak.
 • Barışta ve savaşta hayvanları korumak bulaşıcı hayvan hastalıklarını ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar yönünden halkı aydınlatma amacı ile kurslar, konferanslar tertip etmek ekipler yetiştirmek, hayvan sevenleri aydınlatmak, bu yönde çalışan derneklerle işbirliği yapmak hayvanlara zararlı ilaçların kullanılmasını ve yetkili olmayanların tedavi yapmalarını önlemek.
 • Toptan ve perakende et-tavuk ve bunların ürünlerini satan, depolayan, pazarlayan işyerlerini kontrol ve denetimini zabıta ile işbirliği içinde veya ayrıca yapmak.
 • Bütün gıda maddelerini imal eden, satan işyerlerinde ruhsat, denetim ve diğer aşamalarında Zabıta Müdürlüğü ile danışmanlık ve işbirliği yapmak.
 • Toplumun huzurunu bozan başıboş hayvanların uzaklaştırılması,

Bunların yanı sıra;

Toplum Yararına Çalışma Programı ve Denetimli Serbestlik Çalışma Programı Kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde görevli personelin kontrolünün ve çalışma planının yapılması çalışmalarımız, Çırpı Mezbahanesinin Kurban Bayramı Boyunca Vatandaşımızın Hizmetine Sunulması, Kurban Satış Yerlerinin çevre düzenlemesi ve kontrolü çalışmalarımız, Konteynırların Sineğe Ve Hastalığa Karşı İlaçlanması, Sivrisinek Mücadelemizde Gerek Larva, Gerekse Uçkun Döneminde ve kene pire vb. ilaçlama çalışmalarımız, Tüm Okul, Cami, Kahvehaneler ile Umuma Açık Kullanım Alanlarının Düzenli Aralıklarla İlaçlama çalışmalarımız Sahipli – Sahipsiz Tüm Arsalar Temizlenmesi ve ilaçlanması çalışmalarımız, Şehir stadyumunun bakımı ve kontrolü çalışmalarımız yer almaktadır. Kaldırım ve Caddelerin yabancı ot mücadelesi yapılmaktadır.

Müdürlük Tarafından Yürütülen Projeler

 • Sokak hayvanları için geçici hayvan bakımevinin standartlarına uygun olarak yapılması.
 • Sokak hayvanlarının kısırlaştırılabilmesi için ameliyathane bölümünün kurulması.
 • İlçemizdeki Sokak hayvanları için mevcut suluklar iyileştirilerek, beslenme yerleri için gerek çevre temizliğine katkısıyla gerekse sokak hayvanlarına sağlıklı besin ve su oluşturma fikriyle sokak hayvanlarını doyuran içine pet şişeleri de atılabilen geri dönüşüm kutuları alımı yapılarak sosyal sorumluluk projesi yapmak.
 • Temizlik işleri Müdürlüğü ile birlikte Bayat ekmek kutuları hazırlayarak pilot bölgeler tespit etmek.
 • Cam şişe geri kazanım kumbaralarının şehrin belirli noktalarına yerleştirilmesi.
 • Ambalaj atıklarının geri kazanım için şehrin belirli noktalarına konteyner yerleştirilmesi.
 • Bitkisel atık yağların toplanması.
 • Atık yağların toplanması.

Gayrısıhhi İşyeri Ruhsatı için gerekli belgeler

Sıhhi İşyeri Ruhsatı için gerekli belgeler

Mesul Müdür Atama için gerekli belgeler

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı için gerekli belgeler

Hayvan Damları Ruhsat için gerekli belgeler

Bilgi İşlem Şefliği