BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ummu_Akpinar
Serhan ADIGÜZEL
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdür V.
Hüseyin Avni Baloğlu
Tanıtım Medya
Organizasyon Sorumlusu
Ümmü Kaşkavalcı
Tanıtım Medya
Organizasyon Sorumlusu
Veysel Can Aydın
Tanıtım Medya
Organizasyon Sorumlusu

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

Belediye Başkanının veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısı gözetimi ve denetimi altında Müdürlüğün Kuruluş Amacında özetle belirtilen hizmetlerin ifa ve icrası bağlamında, aşağıda görevleri belirtilen birimleri vasıtası ile görev yapmaktadır.
a) Basın Yayın Birimi:
1. Bayındır Belediye Başkanı’nın günlük programını izlemek, Başkanlık emri doğrultusunda ya da habere değer ziyaret, iş ve işlemlerin basına duyurulmasını sağlamak,
2. Birimlerin ihtiyaç duyduğu kamera ve fotoğraf çekimlerini yapmak ve arşivlemek,
3. Yasa ve yürürlükteki mevzuatlar doğrultusunda reklam ve tanıtım yayınları hazırlamak ve/veya hazırlatmak,
4. Belediye çalışmaları ve projelerini haber haline getirmek; makale, röportaj, bilgi notları, broşür hazırlamak; kısa filmler, spotlar hazırlamak ya da hazırlatmak, yayınlamak ya da yayınlanmasını sağlamak,
5. Gazete, televizyon, radyo, ajanslar vb. medya organlarıyla iyi ilişkiler geliştirmek ve kitle iletişim araçlarından etkin biçimde yararlanmak, mal veya hizmet satın alınmasını sağlamak,
6. Belediyemizin çalışmalarını kamuoyuna ve Bayındır halkına daha etkin biçimde duyurabilmek, dini ve milli bayramlar ile özel günlerin kutlaması, Belediye etkinliklerinin paylaşılması için bülten, afiş, pankart, web, sms, e-posta vb. her türlü iletişim aracını kullanmak,
7. Basın Yayın organlarında Belediyemiz ile ilgili çıkan yazılı ve görüntülü haberleri düzenli olarak takip etmek ve arşivlemek, belediyemiz hakkında medyada yer alan yanlış ya da gerçek dışı haberlerle ilgili her türlü tedbiri almak,
8. Belediyemizin çalışmalarını ve Bayındır’da gerçekleştirilen etkinliklerin kamuoyuna ve Bayındır Halkına daha etkin biçimde duyurabilmek ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla süreli bir bülten hazırlamak ve ücretsiz dağıtımını sağlamak,
9. Milli Bayramlar, Özel Günler ile Belediyenin düzenlemiş olduğu festival, şenlik vb. etkinlikler de dağıtılmak üzere halkı bilinçlendirici özel bülten, dergi, kitap/kitapçık vb. materyaller hazırlamak ve basımını yapmak/yaptırmak ve ücretsiz dağıtımını sağlamak,
10. Vatandaşların Belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması ve bu sitede Belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak, bunula ilgili kiralama veya satın alma işlemlerini yapmak,
11. Vatandaşların Belediye faaliyetlerini sosyal medya üzerinden öğrenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan sosyal medya hesaplarının hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması ve bu sitede Belediye hizmetleri ile ilgili bilgilere yer verilmesi ve düzenli olarak güncellenmesini sağlamak,
b) Halkla İlişkiler Birimi:
1. Vatandaşlar tarafından Belediye Başkanlığına gönderilen her türlü ihbar, şikâyet, dilekçe ve önerileri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
2. Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikanın halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların halka duyurulması, halkın Belediye Yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması amaçlı çalışmaları yapmak/yaptırmak,
3. Halkla İlişkiler hizmetlerinde bütünlük, etkili ve verimli hizmet, tarafsızlık, açıklık, katılım gibi ilkelerin uygulanmasındaki devamlılığı sağlayıp, belediyelerden yana kamuoyu oluşturmak, halkın belediyeye ve belediyenin halkla karşı hak ve görevlerinin korunması yapılan çalışmalardan halkın ve personelin düşüncesini alma ve bilgilendirme amacıyla anket, kamuoyu ölçme ve değerlendirmesini yapmak/yaptırmak,
4. Halkla İlişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak/yaptırmak,
5. Her türlü imkandan yararlanılarak, ilçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal, turistik ve doğal değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı, bu amaç ve kapsamla yurt içi ve yurt dışında seminer, sempozyum, kongre fuar, sergi festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetlere katılması, bu yönde faaliyet gösteren yerli ve yabancı, kamu ve özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, yönlendirilmesi ve bunlar arasında gerekli iş birliğinin sağlanması, bu tür faaliyetlerin ilçemizde yapılmasını özendirilmesi, ödül verilmesi çalışmalarının yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
6. Belediye hizmetlerinin, alt yapısının, birimlerinin, etkinliklerinin ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,
7. Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve Halkın yönetimden bilgi edinme hakkının göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek,
8. Belediyenin gerek içe gerek dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskılı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek,
9. Belediyenin halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.
10. Belediyemizin herhangi bir müdürlüğü tarafından yapılan etkinlik, konser, sempozyum, sergi açılış v.b faaliyetlerinde organizasyon grubu ile koordineli çalışmak,
11. CİMER Cumhurbaşkanlığının, BİMER Başbakanlığın ve HİM İzmir Büyükşehir Belediyesinin bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aynı amaç için belediyemize direkt olarak vatandaşlarımızca iletilen gerek telefon, gerek posta, gerekse şahsen yapılan başvuruların yapıldığı ve sonuçlandırıldığı vatandaş başvurulardır. Halkla İlişkiler Birimi bu başvuruları kayıt altına alır, zimmet karşılığında ilgili müdürlüğe sevk eder, gelen cevabı yazıları ilgili yerlere iletir.
12. 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyi Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği Belediyemizce yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yapmak.
c) Grafik Tasarım ve Uygulama Birimi:
1. Belediyemizin tüm müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda, ilgili müdürlükler ile iletişim içerisinde tasarım yaparak alternatif çalışmaları beraberinde sunmak,
2. Daha sonradan gelen revizeleri de gerçekleştirmek sureti ile imkânlar ölçüsünde afiş, davetiye, zarf, pankart, el ilanı, föy, teşekkür ve katılım belgesi, poşet, broşür, Tshirt, kurumsal kimlik (Antetli kağıt, kartvizit, CD kabı, diplomat zarf, kurumsal dosya, basın dosyası, not kağıtları vb.), resmi evrak, takvim, ajanda, defter, personel kartı, menü, banner, gazete ilanı, logo, katalog, outdoor görseli ve stant, demonte pano, araç giydirme, faaliyet kitabı, boyama kitabı, mega board, tebrik kartı, kitapçık tasarımı yapmak,
3. Yapılan tüm tasarımların, tasarım talebinde bulunan ilgili müdürlük tarafından basım ve uygulamalarını yaptırmak
4. Fotoğraf ve video uygulamaları (Montaj, renk ayrımı, temizlik işlemleri ve ölçülendirmeleri), vb işleri yapmak,
5. Belediyemizin iletişim panolarının kullanımını, görsel materyalin hazırlanmasını, bastırılmasını ve güncellenmesini sağlamak,
6. Vatandaşların Belediye faaliyetlerini internet ağı üzerinden öğrenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan web sitesinin hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması için gerekli materyalleri hazırlamak/hazırlatmak,
7. Vatandaşların Belediye faaliyetlerini sosyal medya üzerinden öğrenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan sosyal medya hesaplarının hazırlanması, web üzerinde görsel ve işitsel yayın yapılması için gerekli materyalleri hazırlamak/hazırlatmak,
d) İdari ve Mali İşler Birimi:
1. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
2. Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak
3. Gelen evrakları ve/veya dilekçeleri okuyup inceleyerek, ilgili birimlere zimmetle iletmek ve takibini yapmak, işi sonuçlandırmak,
4. Tüm protokol kayıtlarını tutar ve güncellenmesini sağlar,
5. Başkanlık Makamı tarafından yerine getirilmesi istenen iş ve işlemleri yapmak.
6. Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre zamanında ve doğru olarak yapmak,

Bilgi İşlem Şefliği